Historie

 

40 let trvání odboru KČT TJ NH Ostrava  1958-1998

Údaje ve složce historie jsou opsány z vydaného almanachu. Další léta jsou zpracována ve zpravodajích.

V polovině dubna 1958 nabídla pracovnice krajského Domu pionýrů a mládeže v Mariánských Horách Zora Vytopilová, bývalá skautka svůj turistický kroužek mládeže členu TJ Tatran Ostrava jako turistický oddíl mládeže. Od té doby členové OMT v zelených turistických košilích s půleným červenomodrým šátkem se znakem TJ šířili dobrou pověst ostravské turistiky.

Již v roce 1959 uspořádal oddíl devítidenní putovní tábor po Slezských Beskydách a rok na to první stanový podsadový tábor na Moravici u Zálužné. Hoši a děvčata se zúčastňovali okresních a celostátních závodů a her. Stali se vítězi putovního křišťálového poháru v „Orientačním závodě Ostravou“, který vyhráli třikrát za sebou, zvítězili v celostátním závodě o „Zlatý stan NH“ a dorostenka Marie Křížová se stala první přebornicí republiky v závodě turistické zdatnosti mládeže. Pro veřejnost, zejména pro děti pořádal oddíl různé hrátky a soutěže, nejčastěji na Černé louce v Ostravě. Jejich vystoupení na ploše stadionu byla vždy vyvrcholením sportovních slavností TJ NH v Ostravě-Zábřehu. Velmi zajímavou a neobyčejnou akcí byl „Lov mamuta“ na Landeku u příležitosti 700. výročí města Ostravy. Třiapůl metrový mamut na kolečkách, zhotovený v propagaci NH s břichem naplněným špekáčky přilákal k soutěžení na tisíc dětí ostravských škol na Landek.

Hlavní činností bylo však systematické poznávání města, jeho okolí a celé republiky postupně formou putovních táborů. Každoročně navštívili některou oblast nebo kraj, jako „Napříč Slovenskem od Žiliny po Košice“, Západočeským krajem, Mosteckem, Severočeským krajem, apod. První zahraniční akcí byl třítýdenní tábor na Rujáně s poznáváním bývalé NDR. Zúčastnilo se ho čtyřicet nejagilnějších chlapců a děvčat. Po postavení srubové základny na Bílém Kříži, na zakončení každého putování odpočívali táborníci týden v krásné přírodě na česko-slovenském pomezí. Velmi zdařilé byly dva zahraniční putovní tábory v letech1973 a1974 do Polska, při kterých účastníci navštívili nejzajímavější místa země, především Varšavu a Gdaňsk s pobřežím. Oddíl se účastňoval i celostátních turistických srazů ve Velkých  Karlovicích, na Šumavě, Slovensku i v Praze. Život oddílu je zachycen v tisících diapozitivech.

Koncem sedmdesátých let předali Votoupalovi – senioři i junior vedení oddílu mladší generaci. Nejdříve převzala vedení oddílu Ing. Jan Kiehrová, po ní Ing. Libuše Boháčová. V současnosti vedou čtyři oddíly mladých turistů Miluše Sedlačíková, Mgr. Martin Vévoda, Radim Pastor a Jiřina Gašková.

Zajímavostí je, že bývalí členové se scházejí dodnes o významných výročích oddílu nebo osobních.

Záhy po vzniku oddílu mladých turistů utvořil se ze skupiny zaměstnanců ostravské firmy Cukrárny a sodovkárny  oddíl dospělých za vedení Dr. Dušana Šálka. Tomu oddílu se pak říkalo pekaři.

Významným mezníkem byl rok 1961, kdy došlo ke sloučení tělovýchovných jednot Tatran a Nová huť. Tím došlo ke značnému přílivu nových členů, především z řad zaměstnanců Nové huti. Byl reorganizován výbor odboru turistiky, v jehož čelo byl postaven Josef Votoupal. Do výboru přišli noví členové z podniku. Například z ředitelství Alois Winkler, dosud nestor našeho odboru, zasloužilý mistr turistiky a čestný člen KČT, Rudolf Krautwurst, Ing. Jan Jemelka, Miluše Ohnheiserová, z Výzkumného a zkušebního ústavu Vojtěch Kostka.

Současně došlo k reorganizaci celého turistického odboru. Rozhojnilo se pěstování nových druhů turistiky. Vznikly nové oddíly v NH závodech a provozech. Jedním z prvních byl oddíl vysokohorské turistiky, vedený Zdeňkem Přibylou. Tento oddíl pěstoval především náročnou výkonnostní a vysokohorskou turistiku. Zdeněk Přibyla také v tomto náročném odvětví získal titul mistra turistiky. Velké oddíly vznikly ve válcovnách, vedené Františkem Světlíkem, který se proslavil svými dálkovými pochody „Valcířskou padesátkou“. Početná skupina se vytvořila na ředitelství a ve Výzkumném a zkušebním ústavu. Oddíl ředitelství rozvinul lyžařský sport, pořádáním pravidelných víkendových zájezdů za sněhem. Nejdříve vedl tyto zájezdy Ing. Jan Jemelka, později Zdeněk Mohelník. Na učňovském učilišti vznikl pod vedením Ing. Vítězslavy Kulové dorostový turistický oddíl, tehdy první v našem kraji. Velmi agilní oddíl vznikl na ocelárně, kde bylo poprvé s úspěchem využito směnového programu. S úspěchem vedl oddíl Jindřich Nezmeškal. Menší oddíl se zrodil i v závodě vysoké pece. Vedení závodu vysoké pece se pak stalo patronem celého turistického odboru TJ. Členové původního odboru Tatran se nejdříve sdružili v motooddílu, později caravan-oddílu, vedeném Ing. Miroslavem Urbánkem a konečně nezaměstnanci NH vytvořili za vedení manželů Votoupalových oddíl HALA, který provozoval a provozuje turistiku, jak po stránce poznávací, tak i kulturní.

Činnost odboru byla velmi plodná. Byla pěstována výkonnostní turistika, vytvořil se početný sbor cvičitelů, o dění v odboru a o propagaci informoval ostravskou veřejnost závodní tisk.

Na počátku šedesátých let získal odbor od instituce cestovního ruchu 3 srubové chaty, jako základnu na Bílém Kříži. O její výstavbu se významně zasloužil člen výboru František Svoboda.

V roce 1970 se rozrostl odbor o dva skautské oddíly, které se odmítly přeregistrovat do pionýrské organizace.

Sedmdesátá léta znamenají vrchol elánu v činnosti odboru. V olympijském roce podniká cestu do Řecka. Po shlédnutí Thermopyl, Athéna a Maratonu uskutečnil autobusové olympijské hry přímo na historickém stadionu v Olympii. Všichni, kdož se účastnili obdrželi „zlaté medaile“ a snítku vavřínu. V následujících letech byly uskutečněny letní zájezdy do Rumunska, Bulharska, Polska, bývalého NDR a početná skupina odboru podnikla zájezdy do Španělska a Skandinávie.

V dalším desetiletí dochází ke střídání generací, turistika a elán v závodech podniku upadl, takže pomalu se jeden oddíl za druhým rozpadal. Objevily se ještě nové tváře s nadšením, např. Ing. Ota Puš s cyklistikou a Miluše Sedlačíková s dětským oddílem.

V roce 1989 po sametové revoluci byl obnoven KČT. Turistický odbor TJ NH se přetvořil na odbor Klubu českých turistů – TJ NHO. Počátkem devadesátých let všechny oddíly v podniku NH zanikly. Výbor odboru proto jednotlivé oddíly přeorganizoval, ale činnost oddílu HALA si vynutila obrodit tento oddíl, jehož činnost vždy tvořila páteř odboru. Tento oddíl, který sice vykazuje vysoký věkový průměr praktikuje specificky mimořádně přitažlivý program. Vydal almanach k patnácti ročníkům „Putujeme po vlasti české“ v letech 1981-1995. V rámci poznání historie i současnosti naší vlasti navštívil 124 měst a obcí, 31 hradů, 39 zřícenin, 75 zámků, 58 kostelů, 28 klášterů, 47 muzeí, 56 stavebních a kulturních památek, dále mnoho lázní, mnoho rodišť a rodných domů významných osobností a  přírodních a turistických zajímavostí. Aby akce byly ještě zajímavější, byly motivovány literaturou i hudbou a soutěžemi jako např. „Cesta kolem světa“ (rybníka). Kromě každoročních devítidenních putování uskutečňuje oddíl HAL každoročně asi 24 akcí s průměrnou účastí 17 osob.

Na tradiční „Snídani v trávě“ s vloženým hudebním programem, promítání diapozitivů z činnosti oddílu, „Podvečery u rybníka na Vrablovci“, smažení svatodušních vajec v Bašce a závěrečné posezení u svíček v klubovně na Varenské ulici, se těší členové již dlouho dopředu a v hojném počtu se jich zúčastňují.

Složení výboru OKČT v roce 1998:

Předseda                                            Ladislav Vonzino

Jednatel                                               Richard Halík

Hospodář                                            Ing.Pavel David

Metodik                                              Milan Veselý

Organizační prac.                                Ing.Otakar Puš

Evidence členstva                                Ing.Milan Pavlas

                                                                                                          Josef Votoupal

Vzpomínky Aloise Winklera na začátky turistiky v TJ NH

Prvá tělovýchovná jednota byla ustanovena v roce 1952 pod názvem TJ SOKOL OCEL NHKG Kunčice. V roce 1953 změnila jméno na TJ BANÍK NHKG Kunčice. Vzhledem k tomu, že název TJ BANÍK mělo v Ostravě více tělovýchovných jednot, tak v roce 1958 se opět změnilo jméno na TJ NHKG Ostrava. Tato jednota měla již i odbor turistiky, který však nevyvíjel valnou činnost.

V březnu se TJ NHKG sloučila se TJ TATRAN pod názvem TJ NHKG Ostrava.

V TJ TATRAN v roce 1958 byl již turistický oddíl mládeže, vedený manželi Votoupalovými. Později k nim přistoupili i dospělí turisté z Ostravských pekáren a cukráren pod interním názvem „Pekaři“. Ti měli k dispozici mikrobus, se kterým jezdili na výlety, hlavně do Jeseníků.

Po sloučení obou tělovýchovných jednot byl obnoven odbor turistiky a jeho předsedou byl zvolen právě Josef Votoupal.

Já jako místopředseda odboru jsem dostal za úkol oživit turistiku v podniku NHKG. Jednatelka tohoto živořícího odboru mi předala seznam členů s jejich adresami. S velkým pochopením pro turistiku vedoucího plánovacího odboru NHKG Ing. Františka Kořínka, CSc. jsem navštívil v podniku každého člena turistického odboru osobně a projednal s ním další činnost v odboru turistiky. Co se mi nepodařilo v podniku, tak jsem navštívil po pracovní době v jeho bydlišti. Tak se mi podařilo získat pro turistiku asi třicet členů. Takže s „pekaři“ nás bylo asi 50 dospělých turistů.

Výbor odboru turistiky v TJ NHKG byl velmi agilní. Předseda Josef Votoupal projednal s předsedou městského svazu turistiky Františkem Hořínkem mimořádná školení vedoucích turistiky pro naše členy. To se také uskutečnilo v roce 1961. V roce 1962 pořádal městský výbor turistiky školení cvičitelů pěší turistiky III. třídy, kterého se zúčastnilo i několik našich vedoucích turistiky a také je s úspěchem ukončili.

Nyní, kdy jsme měli kvalifikované vedoucí turistiky a cvičitele pěší turistiky III. třídy, mohla se rozvíjet organizovaná turistická činnost dospělých turistů.

Od roku 1963 se konaly zápočtové cesty k získání výkonnostních tříd v turistice. Členové našeho odboru se zúčastňovali krajských, českých, slovenských, federálních i mezinárodních srazů turistů. Zde se navazovaly přátelské osobní vztahy mezi turisty z jiných oblastí i zemí. Organizovaly se výlety do Beskyd, Jeseníků, Javorníků, do slovenských hor a v rámci možností i do hor v zahraničí.

V začátcích dálkových pochodů náš odbor připravil a z pověření městského svazu turistiky v Ostravě organizoval dálkový pochod „Přechod Beskyd“ v letech 1970-1978. Za splnění podmínek obdrželi účastníci zajímavý odznak. Autoři tohoto přechodu byli Rudolf Krautwurst a Alois Winkler.

Členové našeho odboru začali také plnit podmínky odznaku „TURISTA ČSR“ a podmínky výkonnostních a oblastních odznaků.

Naší turisté nezůstali v kvalifikaci jen u cvičitelů pěší turistiky III. třídy, ale zúčastňovali se školení cvičitelů pěší turistiky II. třídy a cvičitelů lyžařské turistiky, turistiky mládeže, cykloturistiky i vysokohorské turistiky, které vždy s úspěchem absolvovali. Pro zajímavost cvičitelé turistiky II. třídy byli v celé Ostravě jen tři a to: Josef Votoupal, Ing. Vítězslava Kulová a Alois Winkler.

Při našem odboru byl založen i oddíl „CARAVAN“, o co se zasloužili Antonín Vojtěch a Ing. Miroslav Urbánek.

V závodech 2 – autokola, 12 – vysoké pece, 13 – ocelárna, 14 – válcovny a Výzkumném a zkušebním ústavu vznikly turistické oddíly, které velmi zdařile pracovaly.

Ve výboru odboru turistiky TJ NH během 40-ti let pracovali: Josef Votoupal – předsedou byl celých 32 let. Pak abecedně: Ing.Libuše Boháčová, Marie Čadová, Ing.Pavel David, Richard Halík, Ing. Jan Jemelka, Drahomír Kaloč, Vojtěch Kostka, Rudolf Krautwurst, Ing. Vítězslava Kulová, Ing.Karel Lasák, Erik Matula, Jindřich Nezmeškal, Miluše Ohnheiserová, Ing.Milan Pavlas, Zdeněk Přibyla, Ing.Otakar Puš, Miluše Selačíková, František Svoboda, JUDr. Dušan Šálek, Ing. Miroslav Urbánek, Milan Veselý, Antonín Vojtěch,Ladislav Vonzino, Ludmila Votoupalová, MUDr. Vratislav Vyležík, Alois Winkler.

Členové našeho odboru se zapojovali i do funkcí v jiných orgánech tělovýchovy a turistiky. Tak např. v městském svazu turistiky v Ostravě pracovali: JUDr. Dušan Šálek, Josef Votoupal, Rudolf Krautwurst, Alois Winkler, který byl po dvě funkční období předsedou městského svazu turistiky.

V krajském svazu turistiky pracovali: Ing. Vítězslava Kulová, Drahomír Kaloč, Josef Votoupal, Miluše Sedlačíková, Alois Winkler, který byl sekretářem krajského svazu celých 16 let.

V republikovém svazu turistiky pracoval Josef Votoupal.

Ve federálním svazu turistiky v Praze pracoval Alois Winkler, který byl mimo jiné i 12 let členem federální klasifikační komise.

Alois Winkler byl také členem výboru tělovýchovné jednoty NHKG a jedno volební období vykonával funkci předsedy revizní komise TJ NHKG.

Doufám, že jsem nezapomněl na nikoho, kdo byl jakkoliv činný v odboru turistiky TJ NH, v případě, že ano, tak prosím za prominutí. Nebylo to úmyslně, přece je to již 40 let.

Náš odbor turistiky organizoval a organizuje turistické akce nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost. Prvou takovou akcí byl již vzpomínaný dálkový pochod „Za přechod Beskyd“ a nyní již 6. ročník výstupu na „Beskydský Mont Blanc“ a řada autobusových zájezdů do našich i slovenských hor, polských Beskyd a Tater a tradiční dálkový pochod „Slováckými vinohrady“ zakončený v Mutěnicích.

Členové našeho odboru turistiky za uplynulých 40 let nachodili, nalyžovali a najeli tisíce kilometrů v naší krásné vlasti i v cizině, poznávali nádheru našich i cizích hor a velehor, kochali se bohatými historickými památkami a tak plnili tři složky turistiky jako tělesnou přípravu, kulturně-poznávací činnost a odborné turistické znalosti.

Náš odbor turistiky čítal před rokem 1990 přes 500 členů a byl druhým největším odborem v Ostravě. Nyní při možnostech cestování do všech končin světa má 106 dospělých turistů a 61 mládeže.

Turistický oddíl pracujícího dorostu TJ NH v Ostravě

Tento oddíl začal svou činnost při TJ NH Ostrava v roce 1961. Důvod byl jediný: chlapci ubytovaní na internátě učiliště NH potřebovali vyplnit svůj volný čas o sobotách a nedělích. Tak vznikl tento oddíl a byl jediný v Československé republice.

Z počátku to byly jen vycházky do blízkého okolí a jednodenní výlety do Beskyd. Na těchto akcích plnili chlapci odznak TURISTA ČSR a 100 jarních kilometrů. Někdy se zúčastňovali i orientačních závodů. Na výstavbě srubů na Bílém Kříži odpracovali 276 hodin.

Členové oddílu byli ve věku 15-17 let a tak bylo nutno doplnit jejich program vycházek a výletů nějakou činností, která by vedla ke zvýšení zdatnosti a výkonnosti. K tomuto účelu se velmi dobře hodilo plnění podmínek zápočtových cest a na základě toho pak výkonnostní třídy.

Chlapci v klubovně se připravovali na trasu prokreslením trasy, její převýšení a časového rozdělení. Mnohdy si do určené trasy naplánovali i úseky pochodu podle azimutu. Nabyly to jen suchopárně ušlé kilometry, ale při těchto cestách poznávali okolí, přírodu, orientaci podle mapy, orientovat se podle přírodních znaků, umět použít morseovky, poznávat květenu, stromy a jiné odborné znalosti.

Pokud byla akce vícedenní, nocovali jsme ve stanech a připravovali si jídlo na otevřeném ohništi.

Výsledkem jejich celoroční práce v oddílu bylo čtrnáctidenní putování o dovolené. Putovní tábor byl vždy zaměřen tématicky. Za dobu trvání oddílu bylo organizováno 25 putovních táborů. Jmenuji alespoň některé z nich: Valašsko a Vsacké vrchy, Malá Fatra, Oravská přehrada, Roháče, Signal X5, Jeskyněmi Slovenského krasu, Krajem Chodů, Moravsko-slovenské pomezí, Beskydy (z hory do hory), Jeseníky v zimě, Kyslinky-Polana, Východní Slovensko, České Středohoří, Nízké Tatry, Šumava, Krkonoše, Slovenské Rudohoří, Orlické hory, Jizerské hory, Štiavnické vrchy, Posázaví a Vodácký tábor na Vltavě.

Do roku 1973 byl pouze oddíl dorostu. Někteří členové absolvovali cvičitelské zkoušky. Pak byl oddíl dorostu rozšířen o oddíl mládeže, tj. dětí do 14-ti let a mladí cvičitelé tak mohli uplatňovat své znalosti. Putovní tábory dětí byly ještě rozšířené o děti zaměstnanců podniku NH prostřednictvím podnikového výboru ROH (PV ROH). Vedoucí těchto dětských táborů byli: Ing. Kulová, Sedlačíková, Sedlačík, Janošková, Janoška, Pajer, Mikešová, Mikeš, Odráčková a Hejzlarová.

V průměru se těchto dětských táborů zúčastňovalo 35 dětí TJ NH a 35-40 dětí PV ROH. PV ROH nám také poskytoval nějaké finanční prostředky.

V oddíle dorostu bylo 26 členů a dětí bylo 48 ve třech oddílech. Počty dětí a dorostu se měnily.

Kvalifikace cvičitelů byla tato: cvičitel I. třídy – Ing. Kulová, cvičiteli II. třídy mládeže – Sedlačíková a Ondráčková, šest cvičitelů bylo cvičiteli III. třídy.

V roce 1989 jsem ukončila svou činnost a odešla jsem do důchodu.

Ing. Vítězslava Kulová

Vyznamenání a ocenění udělená členům odboru:

Čestný člen KČT:        Alois Winkler

Čestný odznakVojty Náprstka:            Josef Votoupal, Alois Winkler

Veřejná uznání KČT s medailí: Zdeněk Přibyla,Ladislav Vonzino, Josef Votoupal, Ludmila Votoupalová, Alois Winkler

Medaile Dr. Miroslava Tyrše:   Alois Winkler

Čestný odznak ČSTV: Ing. Vítězslava Kulová, Zdeněk Přibyla, Ing.Otakar Puš, Helena Přibylová,Ladislav Vonzino, Alois Winkler

Zasloužilý cvičitel:         Zdeněk Přibyla

Zasloužilý mistr turistiky:           Alois Winkler

Mistři turistiky: Jiří Koláček, Zdeněk Přibyla, Helena Přibylová, Ing.Otakar Puš, Marián Szabo,Ladislav Vonzino

Kvalifikace cvičitelů:

Vedoucí turistiky: (dříve cvičitelé IV. a III. třídy)

Ing. Libuše Boháčová (P), Ing.Pavel David(P), Richard Halík (P), JUDr. František Hruška (P), Jiří Koláček (P,L), Vojtěch Kostka (P), Rudolf Krautwurst (P), Luboš Krayzl (P), Ing.Karel Lasák(P), Jindřich Nezmeškal (P), Marie Petrová (P), Zdeněk Přibyla (P), Helena Přibylová (P), Ing.Otakar Puš(P), Miluše Sedlačíková (P), František Světlík (P), Mgr. Martin Vévoda (P), Milan Veselý (P),Ladislav Vonzino(P, VHT), Ing. Jiří Votoupal (P), Helena Winklerová (P)

Cvičitelé turistiky (dříve cvičitelé II. a I. třídy)

Ing. Vítězslava Kulová, Zdeněk Přibyla (VHT),  Ing.Otakar Puš(C), Miluše Sedlačíková (M),  Josef Votoupal, Ludmila Votoupalová (P), Alois  Winkler

Vysvětlivky:

P = pěší turistika, L = lyžařská turistika, C = cykloturistika, M = turistika mládeže, VHT = vysokohorská turistika

Několik statistických dat:

Nositelé výkonnostních tříd

Mistrovská výkonnostní třída: Jiří Koláček, Zdeněk Přibyla, Helena Přibylová, Ing.Otakar Puš, Marián Szabó,Ladislav Vonzino, Alois Wikler

I. výkonnostní třída: Ing.Pavel David, Ing. Vítězslava Kulová, Miluše Sedlačíková, Helena Winklerová

II. výkonnostní třída: Vojtěch Kostka, Ing. Radoslav Krautwurst, Ing.Karel Lasák, Miroslava Lasáková

III. výkonnostní třída: Zdeňka Baldermanová, Jaroslav Bernatík, Věra Citronová, Richard Halík, Anna Halíková, JUDr. František Hruška, Anna Hrušková, Rudolf Krautwurst, Ludmila Polická, Zdeněk Salga, Josef Votoupal, Ludmila Votoupalová, Ing. Jiří Votoupal, Slavomír Winkler, Jiří Zettlitz, Libuše Zettlitzová

Výkonnostní odznaky:

VOPT – VO pěší turistiky:

Bronzový: Jiří Koláček, Ing.Karel Lasák, Miroslava Lasáková, Zdeněk Přibyla, Helena Přibylová, Marián Szabó, Alois Winkler, Helena Winklerová, Slavomír Winkler

Stříbrný: Zdeněk Přibyla, Alois Winkler, Helena Winklerová, Slavomír Winkler

Zlatý: Zdeněk Přibyla, Alois Winkler

VOLT – VO lyžařské turistiky:

Bronzový: Ing.Pavel David, Jiří Koláček, Zdeněk Přibyla, Helena Přibylová, Ing.Otakar Puš, Marián Szabó

Stříbrný: Jiří Koláček, Zdeněk Přibyla, Helena Přibylová

VOCT – VO cykloturistiky

bronzový: Ing.Otakar Puš, Zdeněk Přibyla, Helena Přibylová, Marián Szabó

stříbrný: Ing.Otakar Puš, Marián Szabó

zlatý: Marián Szabó

VO VHT – VO vysokohorské turistiky

bronzový: Jiří Koláček, Ing.Karel Lasák, Miroslava Lasáková, Ing.Otakar Puš, Zdeněk Přibyla, Alois Winkler

stříbrný: Jiří Koláček, Ing.Karel Lasák, Ing.Otakar Puš, Zdeněk Přibyla, Alois Winkler

zlatý: Jiří Koláček, Ing.Otakar Puš, Zdeněk Přibyla, Alois Winkler

Odznak TURISTA ČSR

bronzový: Ing.Pavel David, Ing.Otakar Puš, Zdeněk Přibyla, Helena Přibylová, Marián Szabó, Alois Winkler, Helena Winklerová, Slavomír Winkler

stříbrný: Ing.Otakar Puš, Zdeněk Přibyla, Helena Přibylová, Marián Szabó, Alois Winkler, Helena Winklerová, Slavomír Winkler

zlatý:  Zdeněk Přibyla, Helena Přibylová, Marián Szabó, Alois Winkler

Českomoravský turista

bronzový: Ing.Pavel David, Zdeněk Přibyla, Helena Přibylová, Marián Szabó

stříbrný: Marián Szabó

zlatý: Marián Szabó

Počty oblastních odznaků

                                                                     ČR                                          SR

Ing.Pavel David                                            11                                           2

Ing.Karel Lasák                                             21                                           4

Zdeněk Přibyla                                              39                                           7

Helena Přibylová                                           38                                           7

Ing.Otakar Puš                                             38                                           5

Marián Szabó                                                 56                                           37

Alois Winkler                                                 11                                           3

Zpracoval Alois Winkler

Poznámka:

Statistická data byla zpracována z podkladů cvičitelů, žel ne všichni cvičitelé byli ochotni spolupracovat na vydání almanachu. Škoda.

 Z toho důvodu nejsou uvedené údaje skutečným obrazem aktivity členů odboru KČT, ale ani cvičitelů.