Pravidelné schůzky turistů se konají vždy každou poslední středu v měsíci (kromě září a prosince a mimo letní prázdniny - termín viz v plánu akcí) v 17 h v LODĚNICI POD HRADEM. Nejjednodušší přístup je z tramvajové zastávky "Výstaviště" (u divadla DAD)

Klub českých turistů

Klub českých turistů (známý také pod zkratkou KČT) je zájmové sdružení turistů vzniklé v roce 1888 za Rakousko-Uherska, působící dodnes v České republice. V letech 1918 až 1938 byl nahrazen Klubem československých turistů, v letech 1948 až 1990 byl zakázán a nahrazen sjednocenou tělovýchovou. Od roku 1990 svou činnost obnovil.

Vznik organizace

Turistické výlety organizovaly mnohé české i německé spolky. V roce 1884 byla založena zřejmě první česká turistická organizace Pohorská jednota Radhošť, působící řadu let pouze ve svém regionu. V oblasti Beskyd takových turistických spolků vzniklo několik. Ale až v roce 1888 vznikla organizace s celonárodním charakterem, z níž se postupem času stala jedna z největších turistických organizací Rakousko - Uherska.

Klub českých turistů byl založen 11. června 1888 v Praze, v malém sále Mašťanské besedy z iniciativy nadšenců v čele s Dr. Vilémem Kurzem st. (předseda Národní jednoty Pošumavské), Dr. Františkem Čížkem (předseda Národní jednoty Severočeské) a architektem Vratislavem Pasovským. Za předsedu si ustavující sjezd nové turistické organizace sice zvolil známého cestovatele a veřejného činitele Vojtěcha Náprstka, ten plnil svoji úlohu známé osobnosti v čele klubu, ale práci v klubu se mnoho nevěnoval a předsednické místo již po půl roce opustil na první valné hromadě KČT v lednu 1889. Měl řadu dalších zájmů, funkcí a povinností, a tak tíha klubovní práce se brzy přenesla na skupinu osob, soustředěnou kolem Kurze a Pasovského (plaketa s jeho jménem je dnes nejvyšším vyznamenáním KČT). Druhým klubovým předsedou byl zvolen v lednu 1889 Jaroslav Zdeněk, třetím předsedou byl od roku 1890 Arch. Vratislav Pasovský a zůstal jím po 25 let.

Četné pobočky klubu zakládaly chaty a stavěly rozhledny (např. Petřínská rozhledna v Praze, Kurzova rozhledna); od roku 1889 začaly tvořit také hustou síť turistických značek. V lednu 1889 vychází první číslo Časopisu turistů, jehož redakci převzal profesor Dr.Vilém Kurz. Časopis vychází dodnes pod názvem Turista.

Zákaz komunistickým režimem

Po převzetí moci v Československu komunisty v únoru 1948 byl Klub českých turistů zrušen, rozpuštěn, jeho majetek byl znárodněn, jeho členská základna byla slučovacími schůzemi v následujících měsících začleněna do sjednocené tělovýchovy. Turistické aktivity se přesunuly převážně pod odbory turistiky tělovýchovných jednot ČSTV. Obnoven byl až po sametové revoluci roku 1989. Některé kluby (např. ve Volyni) však svou činnost z let před rokem 1948 z různých důvodů neobnovily.

ZVOLEN NOVÝ PŘEDSEDA KČT

První dubnový víkend 2014 byl s napětím očekávaným termínem celostátní konference KČT. V jeho průběhu zvládlo 73 delegátů projednat a schválit návrh změny stanov KČT a také zvolit nové vedení, ústřední výbor a ústřední kontrolní komisi KČT. Po osmi letech, kdy klubu předsedal PhDr. Jan Stráský, mám tu čest, milí turisté, pozdravit vás jako nově zvolený předseda KČT. Využívám tuto příležitost a děkuji za důvěru všem členům KČT, kteří mi prostřednictvím delegátů konference dali ve volbě předsedy KČT důvěru a odstoupivšímu předsednictvu a ÚV KČT za nelehkou práci odvedenou ve prospěch klubu v uplynulém období. Zároveň přeji všem nově i znovu zvoleným vrcholným funkcionářům KČT nadšení, invenci a radost z práce pro další rozvoj turistiky a těším se na smysluplnou spolupráci a setkávání při různých příležitostech v rámci všestranné a pestré činnosti našeho klubu.

Zdrávi došli! Vratislav Chvátal předseda KČT                                                         

obrazek: v.chvatal_-_portret.jpg