Klub českých turistů

Klub českých turistů byl založen 11. června 1888 skupinou vlastenců kolem Vojty Náprstka. Od počátku byl Klub velice aktivní -  rychle vyrostla síť turistických ubytoven, vznikla hustá síť značených cest a řada předních osobností země si považovala za čest, že mohla být jeho členy. Za předsedu si ustavující sjezd nové turistické organizace sice zvolil známého cestovatele a veřejného činitele Vojtěcha Náprstka, který plnil svoji úlohu známé osobnosti v čele klubu, ale práci v klubu se mnoho nevěnoval a předsednické místo již po půl roce opustil na první valné hromadě KČT v lednu 1889. V jeho práci pak nadšeně (a úspěšně) pokračovali Vilémem Kurz (předseda Národní jednoty Pošumavské), František Čížek (předseda Národní jednoty Severočeské) a architekt Vratislav Pasovský. KČT je zájmové sdružení turistů vzniklé v roce 1888 za Rakousko-Uherska. V letech 1918 až 1938 byl nahrazen Klubem československých turistů, v letech 1948 až 1990 byl zakázán a nahrazen sjednocenou tělovýchovou. Od roku 1990 svou činnost obnovil.

KČT působí na celém území České republiky a sdružuje okolo 40 tis. členů všech věkových kategorií. Pro své členy i širokou veřejnost připravuje celou řadu aktivit v oblasti turistiky. Organizačně je KČT členěn na oblasti a odbory.

Činnost KČT

 • pěší turistika (stěžejní činnost KČT)

 • cykloturistika

 • vodní turistika

 • lyžařská turistika

 • mototuristika (kempink, karavaning)

 • speleoturistika (amatérské poznávání jeskyň a krasových jevů)

 • hipoturistika (turistika na koni)

Přední místo činnosti KČT zaujímá ochrana přírody. Aktivně se podílí na péči o některá památná místa a historické objekty.

KČT je autorem a garantem unikátního českého systému značení turistických tras všech typů

 • pěší (tzv. pásové značky – 39.700 km tras)

 • cyklotrasy (označeno 33.000 km tras)

 • lyžařské trasy (označeno 2.693 km tras)

 • hipotrasy (označují se od roku 2006)

Průběh všech značených turistických tras je centrálně evidován a publikován v edici turistických map v měřítku 1:50 000. KČT rovněž vydává cykloturistické mapy v měřítku 1:100 000 s cyklotrasami a jejich výškovými profily.

KČT napomáhá vytváření sítě turistického ubytování, vlastní a provozuje turistické chaty v různých místech ČR a zprostředkovává základní informace o turistickém ubytování v ČR.

Na podporu svých aktivit a zvýšení informovanosti členů KČT i veřejnosti vydává KČT každoročně kalendář turistických akcí. Také již více než 120 let vychází časopis TURISTA.
Každý člen KČT může uplatnit slevy v systému  EUROBEDS a Sphere. Může tak uplatnit slevy na ubytování ve vybraných turistických zařízeních v ČR a SR, na chatách ŐTK a Naturfreunde v Rakousku, slevu na předplatném časopisu TURISTA a slevy na startovném na akcích pořádaných KČT a KST.

Nedílnou součástí KČT je Asociace turistických oddílů mládeže ČR (A-TOM), která sdružuje děti a mládež se zaměřením především na turistiku a táboření.

KČT se nezaměřuje jen na organizaci turistiky v ČR, ale je členem nejvýznamnějších mezinárodních turistických organizací

 • EWV - Evropská asociace turistických klubů

 • FICC - Mezinárodní federace Campingu a Caravaningu

 • IVV - Mezinárodní organizace lidového sportu

V některých zaujímají představitelé KČT důležité funkce.

KČT úzce spolupracuje s Klubem slovenských turistů a s turistickými kluby a spolky z Polska, Rakouska, Francie a Německa.

V roce 2023 oslavil Klub českých turistů 135. výročí od založení.

 

Předseda KČT

Novy-predseda-kct

Proč turistika ?

Klikněte a čtěte :

Proč turistika

Dotace pro děti a mládež z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Informujeme veřejnost, že Klub českých turistů, odbor NOVÁ HUŤ Ostrava obdržel dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu "Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež v roce 2023" na projekty: "Podpora celoroční činnosti s dětmi a mládeží" ve výši 50.000,- Kč a "Podpora letního dětského tábora" ve výši 50.000 - Kč."

 

Podpory ze strany Moravskoslezského kraje na výše uvedené projekty si velice vážíme.